დეპარტამენტის უფროსი :
ტელ/მობ:
e-mail: info@gypa.ge