ჩვენი მისიაა ფსიქოლოგიის, როგორც პროფესიისა და მეცნიერების განვითარება, ფსიქოლოგიით ადამიანების დაინტერესება, ცოდნისა და კვალიფიკაციის დონის ამაღლება საზოგადოების  სასარგებლოდ.

ორგანიზაციის ძირითადი მიზნებია:

◉ ფსიქოლოგიის გამოყენებითი სფეროს განვითარება .

◉ სამეცნიერო და კვლევითი მეთოდების განვითარება.

◉ სხვადასხვა აქტივობების განხორციელება: ღონისძიებები, პროექტები, ტრენინგები, კვლევები;

◉ საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობა;  ახალგაზრდების, და არა მხოლოდ მათი, სხვადასხვა საგანმანათლებლო აქტივობებსა და პროექტებში ჩართვა;

◉ მოხალისე ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა ბაზის შექმნა, რომელიც კომპეტენციის ფარგლებში დაეხმარება ფსიქოლოგიური კონსულტაციის საჭიროების მქონე პირებს;

◉ ახალგაზრდებს შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა  ეკონომიკური, სოციალური, კულტურული, ჰუმანიტარული პრობლემების გადასაჭრელად.