ადამიანური რესურსების მართვის (HR) დეპარტამენტი

საზოგადოებასთან ურთიერთობის (PR) დეპარტამენტი

საგარეო ურთიერთობათა მართვის დეპარტამენტი

პროექტების დაგეგმვისა და მართვის დეპარტამენტი.

 კვლევებისა და შეფასების დეპარტამენტი.

 სოციალურ საკითხთა მართვის დეპარტამენტი

ფსიქოკონსულტაციისა და ფსიქოდიაგნოსტიკის დეპარტამენტი.

 იურიდიული დეპარტამენტი

ფინანსური დეპარტამენტი.

ტექნიკური (IT) უზრუნველყოფის დეპარტამენტი.